مکمل ویژه مرغ تخمگذار

 • تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی روزانه طیور طبق آخرین نیازهای اعلام شده سویه‌های مختلف
 • استفاده از منابع مرغوب و معتبر
 • رعایت دقیق شرایط انبارش و مدت زمان نگهداری
 • افزایش قابلیت دسترسی، تأمین نیازهای بدن و در نهایت بهبود عملکرد و کارآیی پرنده با‌استفاده از تکنولوژی تولید ویژه سپاهان دانه


 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار فرمول پایه
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %0/5 ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %5 ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد شیور (Shaver)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد بونز (Bovans)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال(LOHMANN LSL-CLASSIC)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد های-لاین(Hy-Line)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار فرمول پایه

  ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. مطالعات علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم مرغ ایفا می کنند همبستگی معنا داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند.جهت اطلاع از آنالیز مکمل های اختصاصی شرکت سپاهان دانه برای سویه های مختلف مرغ تخمگذار (بر اساس آخرین جدول احتیاجات و همچنین دوره پرورش و تولید هر سویه) با کارشناسان خدمات تخصصی شرکت سپاهان دانه تماس حاصل نمایید.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار فرمول پایه
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %0/5 ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار

  ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. مطالعات علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم مرغ ایفا می کنند همبستگی معنا داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %0/5 ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %5 ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

  ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. مطالعات علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم مرغ ایفا می کنند همبستگی معنا داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار مکمل %5 ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد شیور (Shaver)

  ویتامین‌ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ‌های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. پژوهش های علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم مرغ ایفا می کنند همبستگی معنا‌داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند، استفاده از مکمل‌های معدنی-ویتامینه مرغ تخمگذار شرکت سپاهان دانه که بر اساس آخرین جداول نیاز نژاد  شیور (Shaver) برای دوره‌های پرورش و تولید این نژاد طراحی شده موجب اطمینان از تأمین مقادیر مورد نیاز ویتامین‌های ضروری و عناصر کمیاب و پیشگیری از بروز علائم کمبود آنها در مرغ های تخمگذار می‌شود.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد شیور (Shaver)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد بونز (Bovans)

  ویتامین‌ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ‌های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. پژوهش‌های علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم‌مرغ ایفا می‌کنند همبستگی معنا‌داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند، استفاده از مکمل‌های معدنی-ویتامینه مرغ تخمگذار شرکت سپاهان دانه که بر اساس آخرین جداول نیاز نژاد بونز (Bovans) برای دوره‌های پرورش و تولید این نژاد طراحی شده موجب اطمینان از تأمین مقادیر مورد نیاز ویتامین‌های ضروری و عناصر کمیاب و پیشگیری از بروز علائم کمبود آنها در مرغ‌های تخمگذار می‌شود.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد بونز (Bovans)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال(LOHMANN LSL-CLASSIC)

  ویتامین‌ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ‌های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. پژوهش‌های علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت ‌رغ ایفا می‌کنند همبستگی معنا داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند، استفاده از مکمل‌های معدنی-ویتامینه مرغ تخمگذار شرکت سپاهان دانه که بر اساس آخرین جداول نیاز سویه ال اس ال(LOHMANN LSL-CLASSIC) برای دوره‌های پرورش و تولید این سویه طراحی شده موجب اطمینان از تأمین مقادیر مورد نیاز ویتامین‌های ضروری و عناصر کمیاب و پیشگیری از بروز علائم کمبود آنها در مرغ‌های تخمگذار می‌شود.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال(LOHMANN LSL-CLASSIC)
 • مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد های-لاین(Hy-Line)

  ویتامین‌ها و مواد معدنی به عنوان دو عامل حیاتی، در تولید و سلامت مرغ‌های تخمگذار اهمیت زیادی دارند. پژوهش‌های علمی ثابت کرده که این مواد علاوه بر نقش مهمی که در افزایش میزان تولید و همچنین کیفیت تخم‌مرغ ایفا می‌کنند همبستگی معنا‌داری با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و در نهایت بهبود عملکرد پرنده دارند، استفاده از مکمل‌های معدنی-ویتامینه مرغ تخمگذار شرکت سپاهان دانه که بر ‌اساس آخرین جداول نیاز نژاد‌ های-لاین ‌(Hy-Line) برای دوره‌های پرورش و تولید این نژاد طراحی شده موجب اطمینان از تأمین مقادیر مورد نیاز ویتامین‌های ضروری و عناصر کمیاب و پیشگیری از بروز علائم کمبود آنها در مرغ‌های تخمگذار می‌شود.

  مکمل ویتامینه-معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد های-لاین(Hy-Line)