لطفاً گوش دهید!!!

Listen to the sound of the poultry

لطفاً گوش دهید؛ گوش دادن دقیق به صدای طیور بر مدیریت بهینه پرورش مؤثر است

نتایج تحقیقات جدید به پرورش دهندگان اجازه می دهد آنچه که پرندگان در شرایط مواجهه با استرس سعی دارند بگویند را بهتر درک کنند!

یک تفاوت بزرگ میان گوش دادن و شنیدن وجود دارد، اما برای بیشتر ما، با وجود تلاش های بسیار، صداهای پرندگان تا حد زیادی نامفهوم باقی مانده است. محققان موسسه تحقیقات فناوری گرجستان(GTRI) طی چندین سال مطالعه بر روی الگوهای آوایی پرندگان موفق به شناسایی صداهای مرتبط با آسایش و رفاه پرندگان شده اند.

این یافته ها باعث درک بهتر آواهای پرندگان در شرایط مختلف شده و می توان بر آن اساس مراقبت های لازم برای بهینه سازی شرایط مدیریتی را تنظیم نمود. در این روش با استفاده از یک "سیستم مانیتورینگ رشد" زمان هایی که پرندگان به دلیل بیماری و یا شرایط نامطلوب محیطی در سالن پرورش تحت تنش هستند، مشخص می شود.

مقاله مرتبط: پرندگان چه می‌گویند؟