كاهش تنش حرارتی گاوهاي شيری

Reduced thermal stress in primary cows

صفات توليد مثلي توارث پذيري پائيني دارند. از اين رو انتخاب ژنتيكي، مستلزم چندين نسل جهت رسيدن به پيشرفت هاي قابل اندازه گيري است. دقت انتخاب، شدت انتخاب، فاصله ي نسل و تنوع ژنتيكي چهار فاكتور مهم تعيين كننده در پيشرفت ژنتيكي هستند. در حال حاضر از تكنيك هاي جديدي مانند انتقال جنين (ET) و تلقيح مصنوعي (AI) براي پيشرفت ژنتيكي گله هاي شيري استفاده مي شود. برخي صفات توليد مثلي كه مورد مطالعه قرار مي گيرند عبارتند از:

  • روزهاي باز
  • تعداد سرويس براي هر آبستني
  • نرخ آبستني
  • توليد مني
  • باروري مني
  • راحت زايي

در اين مقاله، وراثت پذيري صفات توليد مثلي و تأثير ضريب توليد مثلي و انتقال جنين بر پيشرفت ژنتيكي، توضيح داده مي شود.