فلجي در جوجه هاي گوشتي

Paralysis in broiler chickens

جوجه هاي جديد بسيار حساس هستند زيرا در اصلاح نژاد آنها فقط به جنبه عملکرد توليد گوشت آنها توجه شده است و ساختار اسکلتي مناسبي براي حمل آن مورد غفلت قرار گرفته است . نا هنجاريهاي پا ، آسيت ، مرگ ناگهاني و مشکلات گله هاي مادري از جمله دستاوردهاي منفي توسعه دانش فناوري اين صنعت در چند دهه گذشته بوده است . ناهنجاريهاي پا ( فلجي) موجب کاهش توان توليد جوجه ها و حذف آنها از گله مي شود . در اين مقاله مهمترين علل فلجي در جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار ميگيرد.