فرصت ها و چالش های تغذیه دانه های تقطیری به گاوهای شیری

شیوه تغذیه فعلی در بسیاری از مزارع شیری نشان میدهد که سهم قابل توجهی از ماده خشک جیره را دانه ذرت تشکیل میدهد. با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای سوختهای تجدید پذیر و اتکای فعلی بر ذرت برای رفع این تقاضا، هزینه ذرت برای مزارع شیری میتواند سنگین باشد.