فرصت ها و چالش‌های تغذیه دانه‌های تقطیری به گاوهای شیری

dairy farmers of washington cow breeds guernseys

شیوه تغذیه فعلی در بسیاری از مزارع شیری نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از ماده خشک جیره را دانه ذرت تشکیل می‌دهد. با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای سوخت‌های تجدید پذیر و اتکای فعلی بر ذرت برای رفع این تقاضا، هزینه ذرت برای مزارع شیری می‌تواند سنگین باشد. اخیراً افزایش ظرفیت تولید سوخت اتانول منجر به افزایش در دسترس بودن محصولات فرعی تولید اتانول برای تغذیه گاوهای شیری شده است. در دسترس بودن دانه‌های تقطیری ذرت (DG) که بیشتر دانه‌های تقطیری نامیده می‌‌شوند به طورقابل توجهی افزایش یافته که متعاقب آن میل استفاده از این خوراک‌ها در جیره غذایی گاوهای شیری نیز افزایش یافته است. همانطور که از محصولات جانبی تخمیر ذرت در تولید اتانول برای سالیان زیادی است که در جیره نشخوارکنندگان استفاده می‌شود، به موازات تولید سراسری سوخت اتانول، میل به استفاده و تحقیق برروی تغذیه دانه‌های تقطیری غلات به گاوهای شیری افزایش یافته است. 

همراه با بسیاری از خوراک‌هایی که می‌توانند به منظور تأمین مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری استفاده شوند، فرصت ها و چالش‌های استفاده از دانه‌های تقطیری می بایستی توسط متخصصان تغذیه و گاوداران در مزارع مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله اطلاعات مربوط به تغذیه دانه‌های تقطیری بر گاوهای شیری و چالش هایی که ممکن است در استفاده از آنها به وجود آید مورد بررسی قرار می‌گیرند.