فاکتورهای تغذیه ای مؤثر بر استحکام استخوان مرغ های تخمگذار در برابر شکستن

بافت استخوان ذخیره ای برای مواد معدنی در جهت تأمین نیازهای متابولیک، تشکیل پوسته تخم و حمایت از بدن پرنده است. ضعف استخوان در پرندگان تخمگذار پدیدآورنده مشکلات زیادی مانند تغییر شکل استخوان، پوکی استخوان، عارضه قفس رنجوری و شکستگی هاست. این مشکلات سبب افت راندمان اقتصادی شده و آسایش طیور را بر هم می زنند. استحکام در برابر شکستن، نشانگری مناسب برای سلامت و مقاومت استخوان بوده و افزایش آن در مرغان تخمگذار افزایش راندمان اقتصادی را در پی خواهد داشت و از نقطه نظر آسایش پرندگان حائز اهمیت است. تغذیه یکی از فاکتورهای مهم مؤثر بر استحکام استخوان بوده که با سطح کلسیم، فسفر، ویتامین D و اندازه ذرات منبع کلسیم به ویژه هنگام ناکافی بودن آن در ارتباط است. ترکیب جیره، عناصر کمیاب به ویژه عنصر بور، ویتامین ها و افزودنی ها نقش مهمی در حفظ سلامت استخوان و بهبود استحکام آن در برابر شکستن در مرغ های تخمگذار دارند. این مقاله به مرور نتایج مطالعاتی می پردازد که در زمینه اثر فاکتورهای تغذیه ای مؤثر بر استحکام استخوان در برابر شکستن، در مرغ های تخمگذار انجام شده است.