ضدعفونی آب و منابع آن در سالن های مرغداری

Water-disinfection

بدلیل استفاده های مکرر از منابع آب ، پس از مدتی آلودگی این منابع اتفاق خواهد افتاد . این آلودگیها میتوانند شامل :

  • ته نشین شدن آهک در منابع و مجاری آب
  • زنگ زدن مجاری و منابع آبی
  • ته نشین شدن گل و لای در منابع آب
  • جمع شدن جلبک در سیستم آب سالنها باشند.