سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص برای ارزيابی جيره گاوها

Evaluation of ration of cows

اکوسيستم شکمبه
کيفيت و کميت محصولات تخميري شکمبه به نوع و فعاليت ميکروارگانيسم هاي شکمبه بستگي دارد. اکوسيستم ميکروبي شکمبه بسيار گوناگون مي باشد.
CNCPS اکوسيستم ميکروبي شکمبه را به دو گروه ميکروبي تقسيم مي نمايد:
1- ميکروب هايي که کربوهيدرات هاي غير ساختماني (NSC) را تخمير مي کنند هم از کربوهيدرات هاي غير ساختماني (نشاسته، پکتين، قندها و ...) و هم از آمونياک يا پپتيدها و اسيدهاي آمينه به عنوان منبع N استفاده مي کنند و مي توانند آمونياک توليد کنند.
2- ميکروب هايي که کربوهيدرات هاي ساختماني (SC) را تخمير مي کنند.