زمان از شيرگيری گوساله ها

The time of calving

از ديدگاه نظری می توان بيشتر گوساله ها را از 4 هفتگی به بالا از شير گرفت. اما از نقطه نظر دستيابی به بهترين کارکرد گوساله و هزينه های پرورش ،سن بهينه از شير گيری نزديک به 5 تا 6 هفتگی است ، بجز برای سيستم های توليدی ويژه مانند توليد گوشت سفيد گوساله .

معيارهای تأثير گذار بر سن از شير گيری به شرح زير است :

1) سن

2) وزن بدن

3) ميزان مصرف خوراکهای جامد