روش های پاک‌سازی سالن مرغداری

بازار تخم‌مرغ قابل جوجه‌کشی و همچنین جوجه گوشتی در سراسر جهان به سمت تقاضا برای تولیدات عاری از بیماری پیش می‌رود در این رابطه، صنعت پرورش مرغ گوشتی نیز به تنظیم و اعمال استانداردهای جدید برای غذا ادامه خواهد داد. پاک‌سازی صحیح و موثر سالن‌های مرغداری این اطمینان را ایجاد می‌کند که بیماری ازگله‌ای به گله دیگر منتقل نمی‌شود و مصرف کننده را نیز در برابر بیماری‌هایی که از طریق غذا منتقل می‌شوند محافظت می‌کند. این مقاله قصد دارد که توجه را به سمت جنبه‌های مهم پاک‌سازی سالن‌های مرغداری جلب کند.