روشهای کنترل پرندگان وحشی در مزارع پرورش طیور

Wild birds control

مبارزه با پرندگان وحشی و همچنین آفات از مهمترین مراحل برنامه های امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور می‌باشد. از سوی دیگر نحوه مبارزه با هریک از موجودات متفاوت بوده و نیاز به مهارت های خاص دارند. از این رو بر آن شدیم تا طی مجموعه مقالاتی شما را با این موجودات آشنا نموده و نحوه مبارزه با آنها را با ارائه راهکارهایی ذکر کنیم.  در این مقاله به بررسی دو گونه پرنده که مشکلات عدیده ای را در مزارع مرغداری پدید می آورند پرداخته شده است.