دستورالعمل هاي بهداشتي براي واحدهاي مرغ مادر گوشتي

Health guidelines

1- محل مزرعه از ساير مزارع مرغداري و يا صنايع جنبي نظير كشتارگاهها و كارخانجات تهيه پودر گوشت و خون و پر حدود 1 الي 2 كيلومتر فاصله داشته باشد.تهويه ها و ورودي هاي هوا از هم فاصله داشته باشند.

2- محل مزرعه در كنار جاده اصلي نباشد و حد اقل 500 متر از جاده اصلي فاصله داشته باشد.جنس كف و ديوارها طوري باشد كه براحتي مورد شستشو و ضد عفوني قرار بگيرند .

3- ساختمان مرغداري و يا سالن ها به گونه اي باشد كه حيوانات اهلي و يا وحشي و پرندگان و يا ساير شكار كننده ها نتوانند وارد سالن بشوند .

4- سعي شود كه كه كوره لاشه سوز در منتهي اليه واحد احداث شود.