گواهینامه ها و مجوزات سال 1393


 

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1393

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1393

IWA 2:2007 در سال 1393

IWA 2:2007 در سال 1393

GMP در سال 1393

GMP در سال 1393

ISO 10015:1999 در سال 1393

ISO 10015:1999 در سال 1393

FDA در سال 1393

FDA در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393