گواهینامه ها و مجوزات سال 1398


 

+GMP در سال 1398

+GMP در سال 1398

  

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1397


 

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1397

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1397

 

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1396


 

گواهینامه توانمندی فناورانه در سال 1396

گواهینامه توانمندی فناورانه در سال 1396

BS ISO 10004:2014 در سال 1396

BS ISO 10004:2014 در سال 1396

HSE-MS در سال 1396

HSE-MS در سال 1396

IMS در سال 1396

IMS در سال 1396

BS ISO 10004:2012 در سال 1396

BS ISO 10004:2012 در سال 1396

HACCP در سال 1396

HACCP در سال 1396

BS EN ISO 14001:2015 در سال 1396

BS EN ISO 14001:2015 در سال 1396

ISO 45001:2017 در سال 1396

ISO 45001:2017 در سال 1396

BS ISO 9001:2015 در سال 1396

BS ISO 9001:2015 در سال 1396

 

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1395


 

GMP+FDA گواهینامه در سال 1395

GMP+FDA گواهینامه در سال 1395

ISO 22000:2005 در سال 1395

ISO 22000:2005 در سال 1395

 

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1394


 

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

پروانه بهره برداری در سال 1394

پروانه بهره برداری در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 1394

گواهی ثبت جهانی در سال 1394

گواهی ثبت جهانی در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

CE در سال 1394

CE در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1394

 

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1393


 

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1393

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1393

IWA 2:2007 در سال 1393

IWA 2:2007 در سال 1393

GMP در سال 1393

GMP در سال 1393

ISO 10015:1999 در سال 1393

ISO 10015:1999 در سال 1393

FDA در سال 1393

FDA در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1393

 

 

گواهینامه ها و مجوزات سال 1392


 

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی در سال 1392

پروانه بهره برداری در سال 1392

پروانه بهره برداری در سال 1392

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1392

گواهینامه ثبت اختراع در سال 1392