افتخارات سال 1397


 

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر دارای نشان استاندارد ملی

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر دارای نشان استاندارد ملی

برگزیده  به عنوان کارآفرین برتر استانی در بخش کشاورزی اصفهان

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر استانی در بخش کشاورزی اصفهان