افتخارات سال 1395


 

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

برگزیده به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر و ارزش آفرین

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر و ارزش آفرین

برگزیده به عنوان واحد تولید کننده محصول نمونه استان

برگزیده به عنوان واحد تولید کننده محصول نمونه استان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برند برتر صنایع کشاورزی و دامپروری

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برند برتر صنایع کشاورزی و دامپروری

برگزیده همایش نخبه صنعت و معدن استان اصفهان

برگزیده همایش نخبه صنعت و معدن استان اصفهان