افتخارات سال 1394


 

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برتر و نخبه های کارآفرین ایران

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برتر و نخبه های کارآفرین ایران

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست اصفهان

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری ایران - ترکیه

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری ایران - ترکیه

برگزیده به عنوان سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور

برگزیده به عنوان سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری