افتخارات سال 1393


 

برگزیده جشنواره تولیدکنندگان جوان اصفهان

برگزیده جشنواره تولیدکنندگان جوان اصفهان

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی

برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

برگزیده به عنوان واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام

برگزیده به عنوان واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه

برگزیده همایش یکصد برند برتر ایرانی

برگزیده همایش یکصد برند برتر ایرانی