افتخارات سال 1392


 

برگزیده کنگره بزرگان و برترین های صنعت و تجارت

برگزیده کنگره بزرگان و برترین های صنعت و تجارت

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند

برگزیده جشنواره نشان علمی کیفیت ایران

برگزیده جشنواره نشان علمی کیفیت ایران

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

برگزیده گردهمایی کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور

برگزیده گردهمایی کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور

برگزیده همایش مدیران فرهیخته

برگزیده همایش مدیران فرهیخته

برگزیده همایش صنعت کشاورزی و دامپروری نوین

برگزیده همایش صنعت کشاورزی و دامپروری نوین

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد