افتخارات سال 1391


 

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده همایش مدیران برتر و فعال کشور

برگزیده همایش مدیران برتر و فعال کشور

برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت

برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت

برگزیده جشنواره بهترین مدیرعامل جوان

برگزیده جشنواره بهترین مدیرعامل جوان

برگزیده به عنوان برترین تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

برگزیده به عنوان برترین تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر