حمایت از تیم جودوی کارگران استان اصفهان

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از ورزشکاران عزیز، حامی تیم جودوی کارگران استان اصفهان در مسابقات کشوری می باشد. 

تاریخ برگزاری این مسابقات 8 اسفند ماه 1398 است.