تغییرات دستگاه گوارش گوساله های جوان از قبل تا بعد از شیرگیری

 

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان با چالش محافظت از میزبان در برابرمحتوای لومینال و پاتوژن ها روبروست، در حالیکه جذب و متابولیسم مواد مغذی برای رشد و نگهداری را نیز پشتیبانی می کند. دستگاه گوارش گوساله در اوایل زندگی تحت تاثیر تغییرات سریع میکروبی و ساختاری است و این سازگاری در عملکرد دستگاه گوارش، گوساله جوان را مستعد ابتلا به بیماری ها و اختلالات گوارشی می نماید. با وجود این چالش ها، سیستم گوارش گوساله انعطاف پذیری خاصی دارد و می تواند محتوای مواد مغذی را تشخیص داده و به اجزاء بیولوژیکی پاسخ دهد.