تغذیه و مدیریت گوساله ها به هنگام استرس سرمایی

Nutrition and management of calves

اگر گوساله ها رشد خوبی نداشته باشند، و یا از وزن گیری آنها کاسته شود، رسیدن به نخستین دوره شیردهی آنها به تأخیرخواهد افتاد. استرس سرمایی، انرژی گوساله را از رشد وعملکرد ایمنی آنها دور می کند. تغذیه، و مدیریت درست کلیدهای اصلی برای:

  • رشد در دوره استرس سرمایی،
  • مقاومت در برابر بیماری های تنفسی و گوارشی،
  • کاستن از فشار استرس ها است.

نخستین هدف این است که انرژی ای را که گوساله در سرما برای حفظ بدن به آن نیاز دارد را به او برسانیم، و دومین کار این است که انرژی اضافی برای ادامه رشد و وزن گیری روزانه دست کم353 تا 086 گرم را تأمین نماییم.استرس سرمایی برای گوساله های کمتر از 21 روزه، هنگامی15درجه سانتی گراد قرار / آغاز می شود که دمای هوا زیر 5می گیرد. و گوساله های بالاتر از 32 روزه هنگامی استرس5 درجه / سرمایی را احساس می کنند که دمای هوا به 5 سانتی گراد می رسد.