تغذیه بتائین در نشخوارکنندگان و ویژگی های منحصر به فرد آن

بتائین یک ترکیب آمونیوم چهار وجهی است که اولین بار در چغندر قند کشف گردید. شکل خالص این ترکیب یک پودر زرد کم رنگ تا سفید با بوی خیلی خاص میباشد که به ثبات عملکرد فیزیولوژیکی اندامهای حیاتی مثل قلب، کبد، مغز و کلیه ها کمک می نماید.