بی کربنات سدیم به عنوان عامل بافری در جیره گاوهای شیری

گاوهای شیری امروزی ظرفیت بیشتری برای هضم خوراک ها و تبدیل آنها به شیر دارند. پتانسیل ژنتیکی گاوهای امروزی برای تولید شیر بسته به  تعادل صحیح بین سطح تولید شیر و تامین مواد مغذی افزودنی در روده کوچک است. داشتن حداکثر تخمیر در شکمبه  تولید اسیدهای چرب فرار را اقزایش می دهد و پروتئین میکروبی و انرژی بیشتری فراهم می کند. تخمیر بیشتر منجر به تولید بیشتر اسید و کاهش pH  می گردد.