بهبود عملكرد گله هاي گوشتي از طريق تزريق واكسن و دارو در جنين

performance improvment

مشكلاتي كه در دوره پرورش گله هاي گوشتي بوجود مي آيد بغير از كيفيت جوجه و مشكلات مادري كه به جوجه منتقل مي شود عمدتا نتيجه استرسهائي است كه در اثر واكسيناسيون و كاربرد داروهاي مختلف به گله وارد مي شود و نتيجتا شاهد مشكلات ثانويه در گله هستيم. امروزه در كشورهاي پيشرفته در صنعت طيور سعي بر اين است كه از بكاربردن واكسن طي دوره پرورش گله هاي گوشتي جلوگيري و يا حتي المقدور تعداد واكسيناسيون در گله را تقليل دهند.