اهمیت فرآوری دانه غلات در تغذیه گاوهای شیری

بهینه سازی بازدهی خوراک و درآمد مازاد به هزینه های خوراک (IOFC) در مزارع پرورش گاوشیری بسیار مهم است، زیرا خوراک بالاترین هزینه را در ارتباط با تولید شیر دارد. برخی عوامل مهم جیره برای دستیابی به کارایی بالای خوراک تغذیه علوفه با کیفیت بوده، به شرط اینکه تعادل بهینه پروتئین و کربوهیدرات برای سلامت شکمبه و قابلیت هضم دانه غلات فراهم گردد.