اهمیت بستر در پرورش جوجه‌های گوشتی

The importance of context

در سالهاي اخير، يكي از متداولترين سيستمهاي آبخوري مورد استفاده در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي، سيستم آبخوري قطره اي مي باشد. از مزاياي اين سيستم آبخوري، كاهش هزينه هاي كارگري و آسان نمودن عمليات تامين آب مورد نياز براي سالن و همچنين فراهم آوردن آب با كيفيت مناسب براي جوجه هاي مورد پرورش مي باشد. اگر چه نصب اين سيستم در سالن پرورش سودمندي‌هاي قابل توجهي را به همراه خواهد داشت، با اين وجود در صورت عدم اعمال يك برنامه مديريتي جامع و مناسب، اين سيستم آبخوري قادر به برآورد سودمندي‌هاي مورد انتظار نخواهد بود، چرا كه نصب آبخوري قطره اي در سالن، مطمئنا نياز به داشتن معلومات پيشين داشته و اداره صحيح سيستم مذكور را مي طلبد. در بسياري از سالن‌هايی كه از اين سيستم آبخوري استفاده شده و با اين وجود دچار مشكلات عديده اي هستند، غالبا ضعف آشكار مديريتي در اداره اين سيستم به چشم مي خورد. اين مقاله مروري اجمالي بر نكات مديريتي پيرامون كاربرد سيستم آبخوري قطره اي .در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي خواهد داشت