افتخار کسب گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور

فرآیند تولید خوراک طیور در کارخانه سپاهان دانه پارسیان واجد احراز رتبه A از سازمان دامپزشکی کشور شده است.

Earn A grade poultry feed production