اصول توازن آمینواسیدها در جیره گاوهای شیری و اثر آن بر بازدهی استفاده از نیتروژن

پیشرفت ها در زمینه متعادل کردن جیره گاوهای شیرده برای آمینواسیدها همچنان ادامه دارد. فروش تجاری مکمل های متیونین محافظت شده شکمبه ای رو به افزایش بوده و مکملهای لایزین محافظت شده شکمبهای و محصولات پلاسمایی غنی از آمینواسید لایزین در دو سال اخیر طراحی شده اند تا نیاز به لایزین و متیونین ، بدون مازاد دیگر آمینو اسیدهایبه سادگی تأمین شود.و در حیات تمامی پستانداران ضروری میباشند.