اصول بهسازي وضد عفوني در مرغداري

Disinfection in poultry

عفونت و بيماري هميشه يكي از معضلات مهم در صنعت مرغداري بوده است. خوشبختانه آلودگيهاي ميكروبي را مي توان با رعايت اصول پيشگيري و كاربرد معيارهاي مديريتي كنترل نمود. بطور معمول ضد عفوني(Disinfection) به مفهوم نابودي عوامل بيماريزا در محيط است در صورتيكه بهسازي (Sanitation) كيفيت پاكسازي محيط مي باشد .

كاهش بار عوامل بيماريزا در محيط مرغداري موجب كاهش خطر بيماري مي شود.مواد ضد عفوني عوامل شيميايي هستند كه مي توانند به هنگام تماس موجب نابودي ميكرو ارگانيسمها شوند.پاكسازي قبل از انجام عمل ضد عفوني موجب بهتر در معرض قرار گرفتن ميكروبها در برابر مواد ضدعفوني شده و موجب نابودي سريعتر آنها مي گردد.