اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو شیری

Breeding breeding in dairy industry

تامين نياز غذائي انسانها و ايجاد امنيت غذائي يكي از اصلي ترين و مهمترين اهداف دامپروری در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. پرورش گاو يكي از شاخه هاي مهم اين فعاليتها محسوب ميشود. كشور ما تا اواخر نيمه اول قرن بيستم از يك ساختار دامداري كاملا سنتي ، بر پايه دامداري روستائي و عشايري برخوردار بوده است .در آن ايام گوسفندداري يكي از مهمترين زير بخشهاي كشاورزي و مهمترين منشاء توليد پروتئين بود ، به تدريج با گذشت زمان و بدنبال افزايش جمعيت ، تقاضا براي شير و گوشت افزايش يافت و به طبع آن پرورش گاو توسعه یافته و روند ايجاد دامداريهاي متمركز و تغيير سيستم دامداري از شكل سنتي به شكل صنعتي شروع شد و شايد بتوان اواخر دهه بيست را سر آغاز حركت براي به كار بستن شيوه هاي نوین دامپروري دانست.

امروزه در دامداريهاي مدرن و صنعتي كشور بهره گيري از گاوهاي اصلاح شده ، تجهيزات مدرن و پيشرفته ، محيط سالم و بهداشتي ، توانائي توليد و كشت نباتات علوفه اي ، امكان ثبت اطلاعات و ركوردها ، برآورد معيارهاي ژنتيكي از قبيل وراثت پذيري ، تخمين ارزش اصلاحی ، استاندارد كردن توليد بر اساس سن ، طول دوره شير دهي و غیره، انتخاب اسپرم و برآورد عملكرد اسپرمهاي مصرفي ، ارزيابي تيپ ، كنترل همخوني و آميزشهاي برنامه ريزي شده در گله و دهها مورد ديگر موجبات پويائي و شكوفائي هر چه بيشتر اين صنعت را فراهم آورده اند.