اسیدهای چرب ضروری در جیره نشخوارکنندگان

اهمیت اسیدهای چرب غیر اشباع لینولئیک و لینولنیک در یک مجموعه مقالات از اواخر دهه 0291 تا اوایل دهه ی 0291 بررسی شدند (Burr et al., 1932). این ترکیبات در ساختمان غشاء سلول شرکت میکنند و علاوه بر این پیش ساز اسیدهای چرب دیگری نیز هستند که در تنظیم سوخت و ساز بدن و در عملکرد غشای سلول نقش کلیدی دارند و در حیات تمامی پستانداران ضروری میباشند.