استفاده از ریزجلبک ها در تغذیه طیور

امروزه با توجه به رشد فزاينده جمعيت و تهديد امنيت غذايی لازم است برنامه های تغذيه ای دام و طيور مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گيرد. يکی از مسائل مهم و اساسی در پرورش دام، طيور و آبزيان، تأمين مواد خوراکی و جيره مناسب است . استفاده از منابع پروتئين حيوانی در جيره طيور به دليل احتمال آلودگی ميکروبی و ايجاد بو و طعم نامطبوع در فرآورده های طيور در سالهای اخير با محدوديت های زيادی مواجه شده است، اين باعث جستجو برای يافتن منابع پروتئينی جديد که قابليت جايگزين نمودن مواد مرسوم در خوراک از قبيل ذرت، سويا، پودر ماهی را داشته باشند، شده است . استفاده از اين منابع جديد توانسته تا حدودی بهبود عملکرد رشد، افزايش بازدهی خوراک، تأمين احتياجات پروتئينی و از طرفی بازدهی اقتصادی را برای مرغداران فراهم کندخواهد شد.