استراتژی های تغذیه ای گاوهای شیری در آینده

در ده سال آینده علاوه بر چالشهای قدیمی، فرصت های جدید برای صنعت گاو شیری به وجود خواهد آمد. در تحقیقی که توسط انجمن علوم گاوهای شیری آمریکا در سال 6002 انجام شد ، گزارشی تهیه شد که میتواند مورد توجه مدیران مزارع پرورش گاوهای شیری، دامپزشکان، مشاوران و اتحادیه ها و تعاونی های دامداری قرار گیرد. با توجه به نتایج این گزارش می توان دریافت که برای مدیران مزارع پرورش گاو شیری چالش های مهم در آینده چه بوده و راهکارهای مقابله با آنها چیست. برای دامپزشکان مشخص می شود که چه درمان هایی در آینده بیشتر مورد نیاز است. برای پژوهش گران گاوهای شیری تحقیقات مورد نیاز برای پاسخ به مشکلات آینده صنعت گاو شیری مشخص خواهد شد. برای مروجان صنعت گاو شیری موضوعات مهم ترویجی و سطح آموزش مورد نیاز مشخص گردیده و برای تأمین کنندههای اعتبارات تحقیقات صنعت گاو شیری زمینه هایی که نیاز به بودجه خواهند داشت، تعیین خواهد شد.