Water quality of farms

ارزیابی مقایسه ای کیفیت آب مزارع مرغداری در سراسر کشور

 آب از دیرباز به عنوان مایه اصلی حیات و نماد زندگی بوده است. با توجه به نقش بی بدیل این ماده حیاتی در رشد، تولید و سلامت موجودات زنده تأمین آب سالم (آبی که عاری از مواد شیمیایی و عوامل بیماری زا است) یکی از موضوعات بسيار مهم در مدیریت بهداشت مزارع پرورش طیور مي‌باشد.تأمین آب با کیفیت یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در دستیابی به عملکرد مطلوب طیور در یک دوره پرورشی است، این مطالعه با هدف ارزیابی پارامترهای شیمیایی مؤثر بر کیفیت آب مصرفی در واحدهای پرورشی طیور در سراسر کشور انجام گرفت. برای این منظور، نمونه های جمع آوری شده از آب مصرفی مرغداری های مناطق مختلف کشور توسط کارشناسان واحد خدمات تخصصی پس از فروش شرکت سپاهان دانه برای تعیین PH، کل مواد جامد محلول در آب(TDS)،کلرید سدیم (NaCl)، سدیم، هدایت الکتریکی (EC) و pH مورد بررسی قرار گرفتند.