اخذ گواهی نامه تحقیق و توسعه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

شرکت سپاهان دانه پارسیان با طی کردن مراحل اخذ گواهی تحقیق و توسعه مطابق استانداردهای سازمان صنعت و معدن ، موفق به اخذ این گواهی شد.این گواهی نامه تأییدی بر توانمندی ها و شایستگی های سپاهان دانه از نظر تشکیلات سازمانی، امکانات آزمایشگاهی ، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص است.

Obtaining a certificate of research and development