اطلاعیه گروه بین المللی سپاهان دانه

گـروه بین المللی سپاهان دانه، نیروهـای انسانـی خود را همـواره از مهمتـرین سرمایه های این گروه دانسته و هیشه بر این باور و اعتقاد بوده است که باید به وظائف قانونی و اجتماعی خود در قبال این سرمایه های انسانی بپردازد.

ادامه مطلب

کارخانه برتر خوراک دام 1398

انتخاب گروه بین المللی سپاهان دانه به عنوان واحد نمونه تولیدی و کارخانه برتر خوراک دام در سی و چهارمین دوره نمونه های ملی بخش کشاورزی 1398

ادامه مطلب

سایر اخبار...

  • 1
  • 2