رابطه ی سرعت رشد با کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی با رشد سریع

Rapid growth in broiler chicks

در دهه های اخیر تقاضا برای مصرف گوشت مرغ به جهت قیمت مناسب، دارا بودن مواد تغذیه ای مناسب وکافی و نیز راحتی در فرآیند تولید فرآورده های پروتینی آماده مصرف افزایش چشمگیری داشته است.

با نظر به تقاضای شدید بازار انتخاب سویه های مناسب و تغییرات ژنتیکی در جهت افزایش سرعت رشد در دستور کار متولیان صنعت طیور قرار گرفته است. این امرخود باعث افزایش استعداد ابتلا به برخی بیماریها و ضایعات ناشی از رشد سریع عضلات مانند میوپاتی عضلات سینه، بیماری عضله سبز، بیماری سینه چوبی ، رنگ پریدگی ، نرم بودن و حالت اگزوداتیو در مرغ شده است که خود علاوه بر کاهش بازار پسندی مرغ خام، در کیفیت فرآورده های  تولیدی پخته شده نیز به دلیل ظرفیت پایین نگهداری آب و رنگ نامناسب تاثیرات منفی را به جای گذاشته است.

در اینجا به بررسی عواقب انتخاب ژنتیکی در صفات عضلانی و از طرفی توصیف ارتباط اختلالات عمده عضله سینه با خواص تغذیه ای ، ویژگی های طعم و بافت و میکروبی گوشت خام و قابلیت فرآوری آن می پردازیم. به طور کلی آسیب شناسی این پدیده که عمدتا در پی تولید صنعتی و اصلاح نژاد در چندسال اخیر به سرعت رشد داشته از چند منظر قابل بررسی است.