مکانیسم اثر پری بیوتیک ها در بهبود عملکرد دستگاه گوارش

مقاله مکانیسم اثر پری بیوتیک ها  در بهبود عملکرد دستگاه گوارش

مصرف پری بیوتیک ها می تواند سبب افزایش جذب کلسیم در بدن شود. اگرچه رودة کوچک جایگاه اصلی جذب کلسیم در انسان است، اما این اعتقاد وجود دارد که مقادیر عمده کلسیم در سراسر رودة بزرگ جذب می شوند، باعث افزایش جذب کلسیم خواهند شد و این می تواند برای پری بیوتیک ها یک امتیاز محسوب گردد. 

مکانیسم های مختلفی برای افزایش جذب کلسیم به وسیله پری بیوتیک ها در نظر گرفته شده اند.

برچسب ها: پری بیوتیک, دستگاه گوارش, جذب کلسیم