پیش مخلو‌ط های کنسانتره دامی

 • پیش مخلوط کنسانتره 2/5% پرشیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 5% پرشیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پرشیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 10% پرشیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% متوسط شیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 10% متوسط شیر
 • پیش مخلوط کنسانتره % 10 کم شیر
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پروار
 • پیش مخلوط کنسانتره 10% انتظار زایش حاوی نمک های آنیونیک
 • پیش مخلوط کنسانتره ۷/۵% غیرشیری
 • پیش مخلوط کنسانتره 2/5% پرشیر

  پیش مخلوط کنسانتره 2/5% پرشیر

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 5% پرشیر

  پیش مخلوط کنسانتره 5% پرشیر

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پرشیر

  پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پرشیر

  • مزیت ویژه: این محصول حاوی مواد حاملی نظیر ذرت آسیاب شده می باشد که بخشی از احتیاجات انرژی گاوهای پرشیر را تامین می کند.

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 10% پرشیر

  پیش مخلوط کنسانتره 10% پرشیر

  • مزیت ویژه:این محصول حاوی مواد حاملی نظیر ذرت آسیاب شده و کنجاله سویا می باشد که بخشی از احتیاجات انرژی و پروتئین گاوهای پرشیر را تامین می کند.

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% متوسط شیر

  پیش مخلوط کنسانتره 7/5% متوسط شیر

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 10% متوسط شیر

  پیش مخلوط کنسانتره 10% متوسط شیر

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره % 10 کم شیر

  پیش مخلوط کنسانتره % 10 کم شیر

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره
 • پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پروار

  پیش مخلوط کنسانتره 7/5% پروار

   • کاهش ضریب تبدیل و کوتاه شدن دوره پروار

   • افزایش توان سیستم ایمنی در مقابله با بیماری ها

   • کاهش تلفات و حذف اجباری در دام های پرواری

   • بهبود توازن نیتروژن در جیره های حاوی اوره و یا سایر منابع نیتروژن غیر پروتئینی

   • افزایش بازده خوراک و کاهش دفع متان

 • پیش مخلوط کنسانتره 10% انتظار زایش حاوی نمک های آنیونیک

  پیش مخلوط کنسانتره 10% انتظار زایش حاوی نمک های آنیونیک

  • دوره خشکی یک مرحله بحرانی در چرخه زندگی گاوهای شیری محسوب می‌شود. در این دوره زمانی افزایش استرس های متابولیک در پی افزایش وزن جنین، تغییرات شدید هورمونی و کاهش مصرف ماده خشک احتمال بروز بیماری‌های متابولیک بعد از زایمان (نظیر تب شیر، جا به جایی شیردان، کتوز ، کبد چرب و ... ) را افزایش می‌دهد. از طرفی عدم توازن مواد مغذی و همچنین عدم توجه به اختلاف آنیون- کاتیون (DCAD) جیره می‌تواند وقوع این اختلالات متابولیکی به خصوص تب شیر و متعاقب آن سایر بیماری‌های متابولیک را تشدید ‌کند. هایپوکلسیمی یا تب شیر یک اختلال متابولیکی مرتبط با افت شدید کلسیم خون است که جهت پیشگیری آن استفاده از نمک‌های آنیونیک در جیره گاوهای انتظار زایش ضروری است. مکمل آنیونیک موجود در این پیش مخلوط از با کیفیت ترین منابع می باشد و ترکیب آن به گونه‌ای فرموله شده است که کمترین اثر را بر مصرف ماده خشک بگذارد و همچنین اختلاف آنیون-کاتیون جیره را در جهت منفی و در دامنه استاندارد 100- تا 150- میلی اکی والان جیره حفظ کند که نهایتاً سبب کاهش چشمگیر وقوع بیماری های متابولیک به ویژه تب شیر و در پی آن سایر بیماری های متابولیک می‌شود. همچنین ترکیبات آنیونیک موجود در این محصول با اثرات غیر مستقیم باعث کاهش مشکلاتی از قبیل جفت ماندگی، عفونت‌های رحمی بعد از زایمان خواهد شد.

   • افزایش آزاد سازی کلسیم از استخوان‌ها، باز جذب کلسیم از کلیه و جذب روده ای کلسیم
   • کاهش وقوع بیماری‌های متابولیک به ویژه تب شیر و متعاقب آن سایر اختلالات متابولیکی
   • کاهش بیماری های رحمی نظیر متریت و جفت ماندگی
   • کاهش تلفات و حذف‌  در گله
   • افزایش تولید شیر پس از زایش
   • بهبود شاخص‌های اقتصادی گله
 • پیش مخلوط کنسانتره ۷/۵% غیرشیری

  پیش مخلوط کنسانتره ۷/۵% غیرشیری

   • اطمینان از رفع احتیاجات دام
   • کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو
   • کاهش خطاهای انسانی در میکس جیره
   • کاهش هزینه‌های تولید جیره
   • جلوگیری از اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری و ساخت جیره
   • سرعت عمل بیشتر و افزایش ظرفیت تولید جیره
   • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
   • امکان حذف حداقل ۱۰ ماده خوراکی از جیره


 مقدمه

امروزه به‌دلیل افزایش پتانسیل ژنتیکی دام‌ها، پیشرفت سیستم‌های تغذیه‌ای و تغییر احتیاجات دام‌ها، استفاده از مواد متراکم (کنسانتره) به‌عنوان بخشی از جیره جهت تأمین احتیاجات مواد مغذی بیش از پیش اهمیت یافته است. بخش کنسانتره جیره‌ها به دو شیوه سنتی و صنعتی قابل تولید می‌باشند. در روش سنتی دامداران با خرید نهاده‌های اولیه مثل منابع تأمین‌کننده انرژی، پروتئین، مواد‌معدنی و ویتامینی و افزودنی‌ها اقدام به ساخت کنسانتره مورد نیاز خود می‌کنند. در این روش به دلیل درجه خلوص مختلف مواد، خطاهای فرمولاسیون، توزین، میکس و نیز اشتباهات کارگری همواره احتمال نوسانات قابل توجه در ترکیب کنسانتره‌های تولیدی وجود دارد. به‌طوریکه میزان انحراف از تأمین ریز‌مغذی‌ها نسبت به سایر مواد مغذی به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به هر حال چنین خطاهایی بر روی تولید، سلامت دام و نهایتاً میزان بهره‌وری اثرات قابل‌توجهی خواهد داشت. در شیوه صنعتی کنسانتره به طور کامل در کارخانجات تولید خوراک دام تولید می‌شود اما امروزه به‌دلیل مشکلات در حین تولید و کیفیت نامناسب محصولات با عدم رضایت و اعتماد دامداران مواجه شده است، لذا بیشتر دامداران کنسانتره مورد نیاز خود را به شیوه پیشین تهیه می‌کنند. همان‌گونه که اشاره شد، استفاده از روش سنتی در تولید کنسانتره خالی از اشکال نیست. گروه بین‌المللی سپاهان‌‌دانه‌پارسیان در راستای حل مشکل و با بهره‌مندی از یافته‌های علمی روز دنیا در قالب گروه تحقیق و توسعه متخصص (فرمولاسیون محصولات)، آزمایشگاه‌های مجهز و پیشرفته (آزمایشات کنترل کیفی، تعیین درجه خلوص و آنالیز مواد مغذی مواد اولیه خوراکی) و سیستم‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته توزین و میکس خوراک (به حداقل رساندن خطاهای انسانی) اقدام به ابداع و تولید انواع پیش مخلوط کنسانتره تا سنجه 50 درصد نموده است. این محصولات مطابق احتیاجات دام بسته به نوع، پتانسیل ژنتیکی و شرایط فیزیولوژیک دام فرموله شده‌اند. پیش‌مخلوط‌های کنسانتره در کلیه گاوداری‌ها، کارخانجات و کارگاه‌های تولید خوراک دام قابل استفاده است و نیازی به وزن‌کشی دقیق و استفاده از سایر دستگاه‌های پیشرفته نظیر میکرومیکسر ندارد. 

پیش مخلوط استاندارد

یک جیره مناسب بایستی حاوی مقادیر استاندارد و یکنواختی از هر یک از اقلام خوراکی باشد. استفاده ‏از مواد مغذی در غلظت‏های بالاتر و یا پایین‌تر از حد استاندارد و با توزیع نامناسب در جیره می‏تواند دام را با کمبود مواد و یا مسمومیت مواجه سازد که در هر دو حالت عملکرد تولیدی، تولید‌مثل و سلامت دام دچار نقصان خواهد شد. میکس نامناسب اجزاء کم مقدار جیره (Microingredient) از رایج‏ترین مشکلات در این زمینه بوده که در مواردی عملکرد و حتی سلامت دام را به مخاطره می‏اندازد. از جمله این مشکلات می‏توان به پخش ریزمغذی‏های جیره به صورت گرد و غبار در هوا، شارژ آن‏ها از نظر الکتریسته ساکن در حین میکس و چسبیدن به دیواره میکسر اشاره نمود.

 

 

ساخت پیش‌مخلوط‏ها این امکان را فراهم می‌سازد که مواد کم مقدار جیره به صورتی مطمئن و کاملاً یکنواخت در کل خوراک توزیع گردند. استفاده از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌بیوتیک‌ها، بافرها و طعم‌دهنده‏ها در قالب پیش‌مخلوط‌های کنسانتره در جیره‌ها مشکلات دامداران را به حداقل می‏رساند. تولید پیش‌مخلوط با کیفیت و استاندارد مستلزم توجه دقیق به فرمولاسیون، انتخاب رقیق‏کننده‌ها و کریرها (مواد حامل)، کنترل گرد و غبار، نوع میکسر، ترتیب اضافه کردن مواد اولیه، مدت زمان میکس، تخلیه کامل میکسر و بسته‏بندی و نگهداری محصول بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا است.

فرآیند تولید پیش‌مخلوط‌های کنسانتره

فرمولاسیون

فرمولاسیون پیش مخلوط‌های کنسانتره مطابق با آخرین احتیاجات دام (بسته به نوع دام، شرایط آب و هوایی و میزان تولید و سیستم‌های پرورشی) توسط متخصصین مجرب تغذیه دام و در قالب تیم تحقیق و توسعه انجام می‌گیرد.

مواد اولیه 

در ساخت پیش‌مخلوط‌ها از باکیفیت‌ترین مواد اولیه با بالاترین قابلیت دسترسی برای مواد مغذی و کمترین میزان ناخالصی استفاده می‌گردد. استفاده از بهترین برندهای ویتامین خالص و مواد معدنی و انتخاب کریرهای مناسب از مهم‌ترین الزامات در تولید این محصولات می باشند.

کنترل کیفی

تعیین درجه خلوص و میزان ناخالصی مواد اولیه به وسیله تجهیزات و روش‌های پیشرفته در آزمایشگاه‌های تخصصی-پژوهشی سپاهان‌‌دانه قبل از استفاده این مواد در مکمل‌ها از دیگر الزامات تولید می‌باشد.

ذخیره مواد اولیه 

به منظور جلوگیری از افت مواد مغذی موجود در مواد اولیه ذخیره‌سازی و نگهداری آنها پس از تأیید واحد کنترل کیفیت بر اساس آخرین الزامات عملیات صحیح تولید (GMP) و در شرایط کاملاً کنترل شده صورت می‌گیرد.

فرآیند تولید

وزن‌کشی اقلام خوراکی توسط سیستم کاملاً اتوماتیک میکرودوزینگ صورت می‌گیرد. ترکیب مواد پس از میکس اولیه و یکنواختی بهینه به حجم رسانیده می‌شود. در نهایت مکمل ویتامینی و معدنی با توزین دقیق به‌صورت کاملاً استاندارد بسته بندی می‌شوند.

آزمون نهایی 

مکمل‌های ویتامینی و معدنی تولید شده بعد از آزمایشات کنترل کیفی نهایی مجوز عرضه به مصرف کننده را اخذ می‌نماید.

مزایای پیش مخلوط کنسانتره دامی سپاهان دانه