گلدن میکس دامی

پیش مخلوط اکوفِلِکس

پیش مخلوط اکوفِلِکس

افزایش ظرفیت تولید روزانه در ساخت جیره
پیش مخلوط های اکونومی گوساله های پرواری

پیش مخلوط های اکونومی گوساله های پرواری

پیش مخلو‌ط های کنسانتره دامی

پیش مخلو‌ط های کنسانتره دامی

اطمینان از رفع احتیاجات دام، کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو...
پیش مخلوط اکونومی - گاوهای شیری

پیش مخلوط اکونومی - گاوهای شیری

سوپر پروتئین های عبوری، رفع کامل نیاز دام به ریز مغذی ها ...
پیش مخلوط اکونومی - گاوهای خشک و انتقالی

پیش مخلوط اکونومی - گاوهای خشک و انتقالی

ویژه گاوهای خشک و تلیسه، انتظار زایمان و تازه زا