گلدن میکس دامی

پیش مخلو‌ط های کنسانتره دامی

پیش مخلو‌ط های کنسانتره دامی

اطمینان از رفع احتیاجات دام، کاهش خطاهای ناشی از تغییر نهاده‌ها و وزن‌کشی و ترازو...
پیش مخلوط اکونومی - گاوهای شیری

پیش مخلوط اکونومی - گاوهای شیری

سوپر پروتئین های عبوری، رفع کامل نیاز دام به ریز مغذی ها ...
پیش مخلوط اکونومی - گاوهای خشک و انتقالی

پیش مخلوط اکونومی - گاوهای خشک و انتقالی

ویژه گاوهای خشک و تلیسه، انتظار زایمان و تازه زا