دان کامل گلدن فید پلاس

کاتالوگ دان کامل

 حاوی پیش ساز گلوکز GL-Part

مزایا:

 • تکنولوژی منحصر به فرد تولید با فرآیند ویژه بخاردهی هایژنایزر (به حداقل رسانی تخریب مواد مغذی حساس به حرارت و رطوبت)
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش
 • کاهش قابلیت انتخاب دان توسط جوجه و افزایش میزان یکنواختی در گله
 • تنظیم فرمول دان پلت بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم (SID)
 • تعیین دقیق بالانس آنیون – کاتیون در دان پلت گلدن فید
 • کاهش میزان بار میکروبی و قارچی دان بدلیل استفاده از حرارت در فرآیند پلت سازی
 • کاهش حرارت متابولیکی تولیدی در بدن جوجه گوشتی و بهبود مدیریت در شرایط استرس گرمایی
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش میزان اتلاف دان توسط جوجه
 • کاهش میزان گرد و غبار ناشی از توزیع دان در سالن
 • کاهش خطای تولید دان (خطای میکس، خطای کارگری و …)
 • تولید شده با فن آوری پخت سوپر کاندیشنر برای اولین بار در ایران
 • حاوی پیش ساز گلوکز
 • تنظیم شده بر اساس Ideal Amino Acid