گواهینامه ها و مجوزها

 

  

                       

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392


 

 

 

                             

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1392

 

 

 

 

                                

پروانه بهره برداری
در سال 1392

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1393

پروانه ساخت داروهای دامپزشکی
در سال 1393

 

FDA
در سال 1393

 

 

 

 

  

                                       

ISO 10015:1999
در سال 1393

GMP
در سال 1393

IWA 2:2007
در سال 1393

 

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1393

 

 

 

 

                                        

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1394

CE
در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1394

 

 

گواهی ثبت جهانی
در سال 1394

 

 

 

 

 

                                                    

پروانه کاربرد علامت استاندارد
در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد
در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1394

پروانه کاربرد علامت استاندارد
در سال 1394
 


 
 

 

 

                                           

ISO 22000:2005
در سال 1395

پروانه بهره برداری
در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1394

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1394

 

 

 

 

                                                 

BS ISO 9001:2015
در سال 1396

BS OHSAS 18001:2007
در سال 1396

BS EN ISO 14001:2015
در سال 1396

HACCP
در سال 1396

 

 

 

 

                                                           

HSE-MS
در سال 1396

IMS
در سال 1396

BS ISO 10004:2012
در سال 1396

GMP+FDA گواهینامه
در سال 1395

 

 

 

 

                                     

BS ISO 10004:2014
در سال 1396

گواهینامه توانمندی فناورانه
در سال 1396

گواهینامه ثبت اختراع
در سال 1397