افتخارات

                           

 برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر
در سال 1391

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت
در سال 1391

بهترین مدیرعامل جوان استان
در سال 1391

برترین تولید کننده خوراک دام،
طیور و آبزیان کشور
در سال 1391

 

 

 

 

                           

واحد نمونه استاندارد
در سال 1391

برگزیده مدیران برتر کشور
در سال 1391

واحد نمونه استاندارد
در سال 1392

برگزیده همایش کشاورزی
و دامپروری نوین
در سال 1392

 

 

 

 

                               

برگزیده جشنواره نشان علمی
کیفیت ایران
در سال 1392

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر
در سال 1392

برگزیده گردهمایی کارآفرینان
برجسته کشور
در سال 1392

 

برگزیده همایش مدیران فرهیخته
در سال 1392

 

 

 

 

                                                            

برگزیده کنگره برترین های صنعت و تجارت
در سال 1392

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند
در سال 1392

برگزیده یکصد برند برتر ایرانی
در سال 1393

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه
در سال 1393

 

 

 

 

                                              

برگزیده واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام
در سال 1393

برگزیده جشنواره شکوفایی کوهرنگ
در سال 1393

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی
در سال 1393

 

 

 برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور
در سال 1393

 

 

 

 

                                      

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور
در سال 1393

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت
در سال 1393

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری
در سال 1394

 

 برگزیده سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور
در سال 1394

 

 

 

 

                               

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری
در سال 1394

برگزیده واحد نمونه صنعت
در سال 1394

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست
در سال 1394

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی
در سال 1394

 

 

 

 

                                                   

تجلیل از یکصد برتر و نخبگان کارآفرین
در سال 1394

برگزیده بعنوان نخبه صنعت و معدن در سال 1395

برگزیده یکصد برند برتر و ارزش آفرین
در سال 1395

واحد نمونه صنعتی
در سال 1395

 

 

 

 

                                

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی در سال 95

برگزیده واحد نمونه استانی اداره استاندارد در سال 95

برگزیده یکصد برند برتر و ارزش آفرین
در سال 1395

واحد تولید کننده محصول نمونه استان
در سال 1395

 

 

 

 

                                  

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن
در سال 1395

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی
فن آفرینی شیخ بهایی
در سال 1396

 

مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور
در سال 96

برگزیده واحد منتخب صنعتی استان اصفهان
در سال 1396

 

 

                  

حامی حقوق مصرف کنندگان
در سال 1396

10 تولید کننده برتر ایران
در سال 1396

یکصد برند برتر
در سال 1397